Tutkimustietoa

Aktiivinen muistin käyttö hidastaa tutkitusti muistisairauden etenemistä

Monet tieteelliset julkaisut kertovat kognitiivisten harjoitusten myönteisistä vaikutuksista muistisairaan ihmisen elämään. Näiden tutkimusten mukaan sekä liikunnasta että kognitiivisista harjoitteista on merkittävää etua muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä haasteellisen käyttäytymisen vähentämisessä.
Tuotekehitystyössämme olemme käyttäneet olemassa olevaa tutkimusaineistoa.

Tietokoneavusteinen kognitiivinen harjoittelu (12 viikkoa) yhdessä Alzheimer-lääkityksen kanssa johti parantuneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn monella kognition osa-alueella ja vähentyneisiin depressio-oireisiin. ( Rozzini L, Costardi D, Chilovi BV, Franzoni S, Trabucchi M, Padovani A. Efcacy of cognitive rehabilitation in patients with mild cognitive impairment treated with cholinesterase inhibitors. International Journal of Geriatric, Psychiatry 2007;22(4):356–60.)

Lue lisää muista tutkimuksista täältä.


Simo Pajunen

Kun Memoeraa käyttää tulokset aivojen toiminnan kannalta ovat suotuisat. Memoeran monet erilaiset pelit sopivat muistisairaille ja niitä on hauska pelata. Jopa pitkälle edenneessäkin muistisairaudessa laite saattaa toimia yllättävän hyvin.
Memoeraa voi käyttää juuri silloin kun itse haluaa, joten omaehtoinen käyttö lisää potilaan osallisuutta omaan hoitoon ja tarjoaa kuitenkin aivoille oikeita virikkeitä.
– Geriatri ja sisätautien erikoislääkäri Simo Pajunen.