fbpx

Memoeran sähköisten palveluiden tietosuojalauseke

Memoera Oy ja sen konserniyhtiöt suojaavat asiakkaidensa sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Memoera voi kerätä palveluidensa käyttäjistä rekisteriselosteessaan kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kulloinkin kerätään.

Pääasiallisesti Memoera kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään palveluiden käytön yhteydessä taikka muutoin asiakkuuden aikana. Memoera voi lisäksi kerätä tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

Memoera säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin rekisteriselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Memoera-konserniin Suomessa kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Memoera voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Memoera turvaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Memoera ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Memoera voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoa käyttäjän päätelaitteelta käyttäjän vieraillessa Memoeran verkkosivustolla, sovelluksessa tai muussa sähköisessä palvelussa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Memoera ja sen kumppanit voivat tunnistaa käyttäjän selaimen. Mobiilisovellukset sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään evästeitä vastaavalla tavalla.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Memoeran palveluja käyttäjiä yhä paremmin palveleviksi. Memoera ei kerää tai tallenna evästeiden välityksellä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjät voivat estää verkkosivustoja ja sovelluksia käyttämästä evästeitä tai tunnisteita päätelaitteellaan selaimen tai sovelluksen asetuksista. Tämä estää laitteen yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja verkkosivuston tai sovelluksen käyttötiedon käyttämisen esim. mainonnan kohdentamista varten. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ja siinä Memoeralle myönnetyt oikeudet käyttämällä kyseistä verkkosivustoa, sovellusta tai muuta palvelua.

Memoera voi muuttaa tätä tietosuojalauseketta milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille muutoksesta.

Memoeran sähköisten palveluiden rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Memoera Oy

Y-tunnus: 3128609-9

Rautatienkatu 1, 13210 Hämeenlinna

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Rouhiainen

Postiosoite: Rautatienkatu 1, 13210 Hämeenlinna

Sähköposti: jr@memoera.fi

3. Rekisterin nimi

Memoera asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • Palvelun toteuttaminen,
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • Markkinoinnin ja uutiskirjeiden tuottaminen ja toimittaminen,
 • Analysointi ja tilastointi,
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Memoeran kanssa samaan konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Memoeralla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • Asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevat tiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot; sekä
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Sääntömukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse rekisterissä olevat tiedot palvelun käytön yhteydessä. Tietolähteinä voivat lisäksi olla:

 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat,
 • Memoeran konserniyhtiöiden henkilörekisterit, ja
 • VRK/Väestötietojärjestelmä, Postin osoitetietojärjestelmä ja muut vastaavat yksityiset ja julkiset rekisterit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta, paitsi Memoeran asioita hoidettaessa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille näiden perustellusta pyynnöstä.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä, joilla on vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisterissä ei ole manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua palveluun liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun suoramarkkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.